Vedtekter

endret 04.04.2022

§ 1 FORMÅL.

1.1       Klubben er et møtepunkt for folk som ønsker å danse Argentinsk Tango.

1.2       Klubben tilbyr dansekvelder, kurs, øvelser og tangorelaterte sosiale arrangementer.

1.3       Klubben er uten formelle bindinger til næringsinteresser.

1.4       Grenland Tango og Union har opprettet Grenland Tango Solidaritetsfond, som kan yte hjelp til vanskeligstilte tangodansere i Norge og i andre land. Årsmøtet velger 3 komitemedlemmer.

1.5       Grasrotandelen tilfaller Grenland Tango Solidaritetsfond.

§ 2 NAVN.

Klubbens navn skal være Grenland Tango.

§ 3 MEDLEMSKAP.

3.1       Klubben er åpen for alle tangointeresserte.

3.2       Medlemsåret følger kalenderåret.

3.3       Årsmøte fastsetter medlemskontingent for kommende år.

3.4       Kontingenten for medlemskap meldt inn fra 1. oktober til desember reduseres med 50%. 

§ 4 ÅRSMØTE.

4.1       Årsmøte avholdes 1 gang i året og innen utgangen av februar mnd.

4.2       Innkalling skal skje med 3 ukers varsel.

4.3       Innkallelsen skal inneholde styret`s årsberetning, regnskap for foregående år, og innkomne forslag, som skal behandles på årsmøtet. Innkomne forslag skal registreres i styret’s protokoll.

4.4       Årsmøte skal godkjenne regnskap og revisor`s beretning for foregående år,
og budsjett for kommende årsmøteperiode.

4.5       Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen 2 uker før årsmøtet.

4.6       Årsmøtet’s beslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte medlemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte.

4.7       Årsmøtet velger møteleder, referent, og 2 protokollunderskrivere. Årsmøtet`s beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

4.8       Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene framsetter skriftlig krav om det.

4.9        Valg.
              Årsmøtet skal velge:
              Leder
              3 Styremedlemmer
              1 styremedlem med funksjon som kasserer / regnskapsansvarlig.
              1 varamedlem
              1 revisor
              2 valgkomitemedlemmer
              Styret konstituerer seg for øvrig.

4.9.1      Leder og styremedlemmene velges 2 år av gangen. Ved første valg velges leder og 1 styremedlem for 1 år. Varamedlem, kassere og revisor velges for 1 år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

§ 5 PROKURA.

Prokura innehas av leder og kasserer. Ved leder`s fravær, 1 styremedlem og kasserer. Ved kasserer`s fravær, leder og 1 styremedlem.

§ 6 Oppløsningsparagraf.

Ved en eventuell oppløsning av klubben, skal det være 2 lovlige innkalte årsmæter, med minst 2 mnd mellomrom, og begge beslutter klubben nedlagt. Gyldig vedtak, krever 2/3 flertall på alle punkter.

Ved en eventuell oppløsning, skal det opprettes ut utvalg på 3 medlemmer, som skal ivareta klubbens midler og eiendeler på en forsvarlig måte.

Utvalget skal arbeid for opprettelse av en ny tangoklubb i Grenland. Dersom det ikke lar seg gjøre å etablere en ny klubb klubb i Grenland, i løpet av 2 år, fra siste vedtaksføre årsmøte, skal klubbens midler og eiendeler overføres til Solidaritetsfondet’s prosjekt eller andre solidaritetsfond’s organisasjoner.