Vedtekter

endret 24.02.2019

§ 1 FORMÅL.

1.1       Klubben skal være et møtepunkt for folk som ønsker og danse Argentinsk tango.

1.2       Klubben skal tilby dansekvelder, kurs, øvelser, og tangorelaterte sosiale arrangement.

1.3       Klubben skal være en uavhengig forening uten formelle bindinger til andre klubber eller næringsinteresser.

§ 2 NAVN.

Klubbens navn skal være Grenland Tango.

§ 3 MEDLEMSKAP.

3.1       Grenland Tangoklubb er åpen for all tangointeresserte.

3.2       Medlemsåret følger kalenderåret.

3.3       Årsmøte fastsetter medlemskontingent for kommende år.
3.4       Kontingenten for medlemskap meldt inn fra 1. oktober til desember reduseres med 50%. 

Medlemskapet gjelder for de som har betalt kontingenten for foregående år.
Betalt medlems kontingent refunderes ikke ved utmelding.

§ 4 ÅRSMØTE.

4.1       Årsmøte avholdes 1 gang i året og innen utgangen av februar måned.

4.2       Innkalling skal skje med 3 ukers varsel.

4.3       Innkallelsen skal inneholde styrets årsberetning, regnskap for forutgående år, og innkomne forslag som skal behandles på årsmøtet. Innkomne forslag skal registreres i styrets protokoll.

4.4       Årsmøte skal godkjenne regnskap og revisors beretning for foregående år, og budsjett for kommende årsmøteperiode.

4.5       Innkomne forslag som ønskes behandlet på årsmøte må fremsettes skriftlig til styret innen 2 uker før årsmøte.

4.6       Årsmøtets beslutninger fattes ved alminnelig flertall blant de stemmeberettigede fremmøtte medlemmene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøte.

4.7       Årsmøte velger møteleder, og 2 protokollunderskrivere. Årsmøtets beslutninger protokolleres og sendes samtlige medlemmer.

4.8       Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd, eller når 1/3 av medlemmene fremsetter skriftlig krav om det.

4.9       Valg.

Årsmøte skal velge:
leder
3 styremedlemmer
1 styremedlem m/ funksjon som kasserer/regnskapsansvarlig
1 varamedlem
1 revisor
2 valgkomite medlemmer

Styret konstituerer seg for øvrig med sekretær, aktivitetsleder, kursansvarlig, og sosialmedia ansvarlig.

4.9.1    Leder og styremedlemmene velges 2 år av gangen. Ved første valg velges leder og 1 styremedlem for 1 år. Varamedlem, kasserer, og revisor velges for 1 år av gangen. Samtlige kan gjenvelges.

§ 5 PROKURA.

Prokura innehas av leder og kasserer. Ved lederens fravær, 1 styremedlem og kasserer. Ved kassererens fravær, leder og 1 styremedlem.